پدرم، به او که نمی دانم از بزرگی اش بگویم یا مردانگی، سخاوت، سکوت، مهربانی و …..
همسرم، که نشانه لطف الهی در زندگی من است.
سپاسگزاری
به مصداق “من لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق” بی شائبه است از استاد فرهیخته و فرزانه جناب دکتر عباس نظریان مادوانی که با کرامتی چون خورشید، سرزمین دل را روشنی بخشیدند و گلشن سرای علم و دانش را با راهنمایی‌های کارساز و سازنده بارور ساختند، تقدیر و تشکر می نمایم.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده1
فصل اول: مقدمه و معرفی
1-1. مقدمه3
1-2. بیان مساله5
1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق8
1-4. اهداف تحقیق10
1-4-1. هدف کلی10
1-4-2. اهداف تخصصی10
1-5. فرضیه تحقیق11
1-6. محدوده تحقیق11
1-7. تعریف مفاهیم نظری و عملیاتی12
1-7-1. مفاهیم نظری12
1-7-2. مفاهیم عملیاتی12
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
2-1. مقدمه14
2-2. کیفیت زندگی14
2-3. فضای مفهومی کیفیت زندگی 16
2-4. تعریف کیفیت زندگی18
2-5. ابعاد کیفیت زندگی19
2-5-1. بعد فیزیکی19
2-5-2. بعد اجتماعی19
2-5-3. بعد روانی 20
2-5-4. بعد جسمی 20
2-5-5. بعد روحی20
2-5-6. بعد محیطی20
2-6. خاستگاه نظری کیفیت زندگی 20
2-7. استرس23
2-7-1. تعاریف استرس 23
2-7-2. عوامل ایجاد کننده استرس24
2-8. محیط کاری و روابط حاکم بر محیط کار 25
2-9. عوامل موثر در افزایش میزان استرس در محیط کار26
2-10. مراحل پاسخ دهی به استرس28
2-11. عوامل موثر در واکنش به استرس28
2-12. پیامدهای حاصل از استرس29
2-13. استرس شغلی30
2-14. عوامل استرس زای شغلی 30
2-15. تأثیر استرس در عملکرد کارکنان در محیط کار 31
2-16. راههای مقابله با استرس شغلی 32
2-17. استرس شغلی و راه های پیشگیری از آن32
2-17-1. شرایط کاری33
2-17-2. تراکم کاری33
2-17-3. ابهام نقش33
2-17-4. تعارض شغلی34
2-17-5. مسئولیت34
2-17-6. روابط با مافوق34
2-17-7. روابط با زیردستان35
2-17-8. روابط با همکاران35
2-17-9. عدم امنیت شغلی35
2-18. نشانه های استرس شغلی36
2-19. جمع بندی مبانی نظری36
2-20. مروری بر پیشینه های تحقیق37
2-20-1. تحقیقات داخلی37
2-20-2. تحقیقات خارجی38
2-21. جمع بندی40
فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1. مقدمه 43
3-2. روش تحقیق43
3-3. جامعه و نمونه آماری43
3-4. نمونه گیری43
3-5. روش جمع آوری اطلاعات44
3-6. متغیرهای وارد در تحقیق44
3-7. روش و ابزار گردآوری اطلاعات44
3-8. روایی و پایایی پرسشنامه45
3-9. روش تجزیه و تحلیل داده ها45
فصل چهارم: یافته های تحقیق
4-1. مقدمه47
4-2. استرس شغلی مربیان47
4-3. کیفیت زندگی مربیان48
4-4. بررسی نرمال بودن داده ها48
4-5. بررسی فرضیه های تحقیق49
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1. مقدمه55
5-2. خلاصه تحقیق55
5-3. بحث و نتیجه گیری56
5-4. پیشنهادات برخاسته از تحقیق58
5-5. پیشنهادات برای تحقیقات آینده59
منابع و مآخذ
منابع فارسی61
منابع انگلیسی64
پیوست‌ها
پرسشنامه کیفیت زندگی67
پرسشنامه استرش شغلی71
چکیده انگلیسی74
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1. خلاصه پیشینه پژوهش41
جدول 3-1. نحوه امتیاز دهی پرسشنامه استرس شغلی44
جدول 4-1. میزان استرس شغلی مربیان47
جدول 4-2. آمار توصیفی مربوط به کیفیت زندگی مربیان و ابعاد آن48
جدول 4-3. نتایج آزمون کولوموگروف – اسمیرنوف49
جدول 4-4. نتایج آزمون ضریب همبستگی در ارتباط با فرضیه اول تحقیق49
جدول 4-5. نتایج آزمون ضریب همبستگی در ارتباط با فرضیه دوم تحقیق50
جدول 4-6. نتایج آزمون ضریب همبستگی در ارتباط با فرضیه سوم تحقیق50
جدول 4-7. نتایج آزمون ضریب همبستگی در ارتباط با فرضیه چهارم تحقیق51
جدول 4-8. نتایج آزمون ضریب همبستگی در ارتباط با فرضیه پنجم تحقیق52
جدول 4-9. نتایج آزمون رگرسیون در ارتباط با فرضیه ششم تحقیق52
جدول 4-10. نتایج آزمون مدل رگرسیون در ارتباط با فرضیه ششم تحقیق52
ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان ورزش شهر شیراز
به وسیله: زهرا رافضی
چکیده
هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی رابطه بین استرس شغلی و کیفیت زندگی مربیان شهر شیراز
می باشد. روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل مربیان مرد به تعداد 2069 و زن به تعداد 1297 بود که از این بین بر اساس جدول حجم نمونه مورگان و براساس انتخاب تصادفی ساده تعداد 327 مرد و 297 زن به عنوان نمونه آماری تحقیق حاضر انتخاب گردیدند. در این پژوهش از دو پرسشنامه استرش شغلی فلیپ ال زایس (1992) و پرسشنامه کیفیت زندگی نسخه جهانی استفاده گردید. به منظور بررسی داده های تحقیق از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که بین کیفیت زندگی و استرس شغلی مربیان رابطه معناداری منفی به مقدار 383/0- وجود دارد. نتایج همچنین نشان داد که بین استرس شغلی و ابعاد کیفیت زندگی مربیان نیز رابطه منفی معناداری وجود دارد. بنابراین پیشنهاد می گردد ضمن توجه به غنی سازی کیفیت زندگی مربیان، سطح استرس شغلی آنان را کاهش داد.

کلمات کلیدی: استرس، کیفیت زندگی، مربیان ورزش
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1. مقدمه
در جوامع امروزی بدون داشتن یک شغل، زندگی کردن امکان پذیر نیست و هر فرد به داشتن شغلی نیازمند است تا بتواند به سازمان اجتماعی وارد شود و در جامعه جایگاه و منزلتی بیابد. اشتغال برای ادامه زندگی و لقای جامعه ضروری و اجتناب ناپذیر است و زندگی هر فرد از راه کار کردن تامین می شود و خود کفایی هر کشور به میزان و نوع عملکرد شاغلان آن بستگی دارد (آریافر،1392). یکی از مباحث مهم در بحث عملکرد شاغلین، استرس شغلی می باشد.
با در نظر گرفتن اهمیت خشنودی شغلی و سلامت فرد؛ وجود منابع متعدد استرس، بر میزان دسترسی کارکنان به سلامت روان و خشنودی اهمیتی بسیار دارد، زیرا استرس زیاد و شدید اصولا سلامت افراد را به مخاطره انداخته و از خشنودی آنها می کاهد(فلانز و اویلی،2006). صرف نظر از این که شغل افراد چه باشد، آنها نسبت به شغل خود، احساسات و نگرش هایی دارند. آنها ممکن است از برخی وجوه کار خود خوشنود و یا ناخشنود باشند و نسبت به مطلوبیت آنچه که انجام می دهند، نظری منفی یا مثبت داشته باشند. کار صرف نظر از تامین مالی، می تواند برخی نیازهای اساسی انسان، نظیر تحرک بدنی ، تماس اجتماعی، احساس خود ارزشمندی، اعتماد و توانمندی را ارضاء کند، اما با این وجود کار می تواند منبع عمده استرس نیز باشد.
در قرن حاضر موضوع فشار روانی و استرس یکی از مهمترین زمینه های پژوهشی در علوم مختلف بوده است و بررسی تاثیرات آن بر زندگی انسانی یکی از گسترده ترین قلمروهای پژوهشی در عصر حاضر را تشکیل می دهد. استرس و اضطراب یکی از اجزای دایم هر روز زندگی هستند. همه ما در هر لحظه با مواردی روبه رو می شویم که ممکن است استرس زا باشند. این موارد شامل شناسایی پریشانی روزمره تا حوادث بزرگ زندگی می شوند و میزان استرس زا بودن هر یک از فردی به فرد دیگر فرق
می کند (تقوی، 1389).
کارکنان ساعات زیادی را در محیط کار سپری می کنند. نارضایتی شغلی و در پی آن استرس ظرف چند سال فرد شاغل را بیمار می کند. برای همین کارشناسان به مدیران پیشنهاد می کنند به مساله استرس در محیط کار اهمیت زیادی بدهند. آنها می توانند افراد دارای استرس را شناسایی کنند و به آنها آموزش دهند. همچنین می توانند در عملی پیشگیرانه عوامل استرس زا را از محیط کار حذف کنند. آیا ترجیح می دهیم کارکنانی شاداب و سالم و راضی داشته باشیم یا کارمندانی که پر از استرس و دچار بیمارهای قلبی، فشار خون و …. هستند (اینالو،1391).
در سال 1970 کارازاک نظریه معروف کنترل تقاضا را ارایه نمود. بر اساس این نظریه استرس شغلی وقتی رخ می دهد که میزان دامنه تصمیم گیری، یا همان کنترل بر روی کار، کم باشد. بدین ترتیب برخی شغل ها دارای استرس بیشتر و برخی کمتر هستند. وی کلیه مشاغل و افراد را به چهار گروه تقسیم نمود: مشاغل با استرس بالا، مشاغل با استرس پایین، مشاغل با استرس فعال و مشاغل با استرس غیر فعال (به نقل از برودنیک و بارنز،2001). انسان ها از بدو پیدایش همواره به دنبال دستیابی به رفاه و آسایش بوده اند (دهنوی،1391) اما با پیشرفت و ارتقای سطح بهداشت جوامع انسانی، توجه به مسایل ذهنی و عینی در مورد رفاه اهمیت زیادی پیدا کرد و واژه طول عمر و درمان در برابر کیفیت زندگی قرار گرفت (فدریکو،2003).
کیفیت زندگی مفهوم وسیعی است که همه ابعاد زندگی را در بر می گیرد. با وجود این مفهوم آن برای هر کس منحصر به فرد و با دیگران متفاوت است. علیرغم اینکه در مورد تعریف کیفیت زندگی چالش های متعددی وجود دارد، ولی متخصصین در محدوده ای از مفاهیم با هم اتفاق نظر دارند. بعضی از متخصصان در مورد ذهنی بودن و پویا بودن این مفهوم توافق دارند. اغلب آنها معتقدند کیفیت زندگی یک مفهوم چند بعدی و در برگیرنده حقایق مثبت و منفی زندگی است. از طرفی عده ای ان را در یک مفهوم فردی قلمداد می نمایند. به این معنا که حتما باید توسط خود شخص و بر اساس نظر او تعیین گردد (شکرکن،1381). فرل و ایزدام و وینزل (1989) نظریه ای از کیفیت زندگی ارایه دادند طبق نظریه آنان کیفیت زندگی عبارت است از پیشگیری و آرام کردن ناراحتی روانی و جسمی، حفظ عملکرد روانی و جسمی و داشتن چارچوب حمایتی. طبق این نظریه کیفیت زندگی 4 بعد دارد: بهزیستی جسمی، بهزیستی روان شناختی، بهزیستی اجتماعی و بهزیستی معنوی (به نقل از آریافر،1392).
در حوزه ورزش نیز تحقیقاتی برروی استرس شغلی و کیفیت زندگی انجام گردیده است. نصری و واعظ موسوی(1385) در تحقیق خود به اهمیت کیفیت زندگی اشاره نمودند و اهمیت این مقوله را در موفقیت مربیان خاطر نشان نمودند. محمد زاده و همکاران (1391) در تحقیق خود به نقش استرس بر عملکرد منفی مریبان اشاره نمود. رمضانی نژاد و همکاران (1375) در تحقیق خود ، مربیان تربیت بدنی بیشتر از حد متوسط با عوامل استرس زا روبرو هستند.. با بررسی تحقیقات مشخص می گردد که کیفیت زندگی مفهومی مهم بر عملکرد مربیان می باشد. یکی از عواملی که تاثیر به سزایی بر مربیان می گذارد استرس شغلی می باشد. ماهیت شغلی مربیان وجود استرس شغلی را مهیا می سازد. با توجه به اهمیت مقوله کیفیت زندگی و استرس شغلی تحقیق حاضر سعی در مطالعه این دو مقوله در حوزه ورزش و در بین مربیان ورزش را دارد.

1-2. بیان مساله
کیفیت زندگی1 یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی جهان امروز و از مباحث اساسی در تکوین سیاست‌گذاری اجتماعی محسوب می‌شود که موضوعاتی چون رفاه، ارتقاء کیفیت زندگی سلامت ‌محور، رفع نیازهای اساسی، زندگی رو به رشد و رضایت‌بخش، نوع ‌دوستی و از خود گذشتگی در میان جماعات را در بر می‌گیرد.
با توجه به مهم تلقی کردن کیفیت زندگی برای افراد جامعه، تلاش برای ارتقاء آن از اصلی ترین اصول و اولویت های برنامه ریزان و سیاست گذران اجتماعی و مدیران و مسئولان حکومتی در هر جامعه و کشوری است. لذا به جرات می توان گفت کلیه برنامه ها، سیاست ها و عملیات های اجرایی در یک جامعه در راستای ارتقاء کیفیت زندگی مردم آن جامعه است. کیفیت زندگی مفهومی است که احساس خوب بودن را از نظر جسمانی و روانی دربرمی گیرد. ونگر و فربرگ2 کیفیت زندگی را به عنوان آن دسته خصوصیاتی تعریف می کنند که برای فرد ارزشمند است و حاصل احساس راحتی یا ادراک “خوب بودن” است و در راستای توسعه و حفظ منطقی عملکرد جسمانی، هیجانی و عقلانی است (بوبس و همکاران، 2001). ارزیابی کیفیت زندگی کمک می کند تا مشکلات افراد و بیماران به طور بنیادی تر مورد توجه قرار گرفته و روش های درمانی مورد تجدید نظر قرار گیرند (باری، 2002). نتایج مطالعات کیفیت زندگی می تواند به ارزیابی سیاست ها، رتبه بندی مکان ها، تدوین استراتژی های مدیریت و برنامه ریزی در هر جامعه ای کمک کرده و درک واولویت بندی مسایل اجتماع برای برنامه ریزان و مدیران آن جامعه را به منظور ارتقای کیفیت زندگی شهروندان تسهیل سازد. همچنین یافته های کیفیت زندگی می تواند برای باز شناسی استراتژی های سیاسی قبلی و طراحی سیاست های برنامه ریزی آینده استفاده شوند (لی، 2008). علاوه بر این، مطالعات کیفیت زندگی می تواند به شناسایی نواحی مسأله دار، علل نارضایتی مردم، اولویت های شهروندان در زندگی، تاثیر فاکتورهای اجتماعی- جمعیتی بر کیفیت زندگی و پایش و ارزیابی کارایی سیاست ها و استراتژی ها در زمینه کیفیت زندگی کمک کند.در رویکردی عملی کیفیت زندگی به عنوان یک مفهوم کلی تعریف می شود که تمام ابعاد زیستی شامل رضایت مادی، نیازهای حیاتی، به علاوه جنبه های انتقالی زندگی نظیر توسعه فردی، خودشناسی و بهداشت اکوسیستم را پوشش می دهد(غفاری و امیدی، 1388). کار نیز جنبه ای از زندگی است که صرف نظر از منابع مالی برخی از نیاز های اساسی آدمی نظیر تحرک روانی و بدنی ، نیاز های اجتماعی و احساسات خود ارزشمندی را ارضاء می کند. با وجود این، کار می تواند منبع فشار روانی نیز باشد. در دهه اخیر موضوع استرس و آثار آن در زندگی انسان مورد توجه بسیار واقع گردیده است (الوانی، 1381). امروزه استرس جز جدایی ناپذیر اکثریت مشاغل از جمله مشاغل ورزشی می باشد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

استرس3 یکی از عمده ترین مسائل پزشکی و اجتماعی روز است. استرس در مفهوم عام آن عاملى است که همواره تعادل فیزیکى و روانى فرد را به هم زده و با ایجاد مشکلات روان تنى و مشکلات روانى کارآیى فرد را در ابعاد مختلف زندگی- شغلى، خانوادگى و اجتماعى کاهش مى دهد. در روانشناسى استرس به معنى تحت فشار روحى و روانى قرار گرفتن تلقى شده است. در این حالت جسم و روان به تقاضاهاى درونى و بیرونى با فشار پاسخ مى دهند. استرس هنگامى رخ مى دهد که فرد واکنش هاى خود را در مواجهه با محرکهاى درونى و بیرونى ناتوان ببیند که همانا پیامد آن از دست رفتن تعادل روانى فرد است (الوانی،1381).
در دنیای کنونی خصوصاً سازمان ها، استرس به عنوان یکی از آفات نیروی انسانی شناخته شده است. اثرات مخرب استرس بر زندگی فردی و اجتماعی بسیار وسیع می باشد. بنابراین، کارکنان هر سازمان به طور کلی از آسیب‌پذیرترین قشرها در برابر استرس هستند (الوانی، 1384). استرس شغلی4 را می‌توان روی هم جمع شدن عامل های استرس‌زا و وضعیتهای مرتبط با شغلی دانست که اکثر افراد نسبت به استرس‌زا بودن آن اتفاق نظر دارند. همچنین استرس شغلی را می‌توان کنش متقابل بین شرایط کار و ویژگیهای فردی شاغل به گونه‌ای که خواست های محیط کار بیش از آن است که فرد بتواند از عهده آنها برآید تعریف کرد. از آثار مخرب استرس می توان به ناتوانی های فیزیکی و تغییرات روانی فرد اشاره نمود که می تواند بر روی عزت نفس و کیفیت زندگی افراد تأثیر بگذارد (لوک، 1996). مطالعات زیادی نشان داده که حالات استرس و اضطراب مهم ترین تعیین کننده های میزان کیفیت زندگی در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس هستند (جانسون و همکاران، 2003).
درباره حرفه مربیگری و ویژگی های آن مطالب متنوع و گوناگونی توسط صاحب نظران ارائه شده و کتاب های مختلف روان شناسی ورزشی نیز هر کدام بخشی را به بحث درباره این حرفه جذاب و دشوار اختصاص داده اند (محدث و همکاران، 1389). مربیان محور و رکن اصلی تیم های ورزشی هستند و در بین 3 عامل ورزشکار، مربی و تماشاگر؛ مربی سازمان دهنده قوی و زیربنای هر پیشرفت ورزشی یا تیمی است.
در ورزش نه تنها بازیکنان بلکه مربیان نیز باید همیشه در اوج باشند و عملکرد عالی در نقش خود داشته باشند. مربیان می توانند با کنترل متغیرهای روانشناسی خود توانایی و مهارت های خود را بهبود دهند و در شغل خود به نتایج درخشانی برسند (گیمونو و همکاران، 2013). امروزه در ورزش مربیان نقش ویژه ای را بر عهده دارند. موفقیت آنان منجر به موفقیت کل تیم می گردد (هامپسون و همکاران، 2012). بنابراین جا دارد که تحقیقاتی در مورد مربیان به انجام رسد. استرس شغلی و کیفیت زندگی از جمله عوامل تاثیر گذار بر عملکرد مربیان می باشد. با توجه به اهمیت این دو مقوله بر عملکرد مربیان؛ در تحقیق حاضر در پی آن هستیم که از روی متغیر استرس شغلی؛ کیفیت زندگی در بین مربیان شهر شیراز را تبیین نماییم.

1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق
هر جامعه ای زمانی از پویایی و نشاط لازم برخوردار خواهد بود که شهروندان آن از سلامت جسمانی و روانی اجتماعی مطلوب برخوردار گردند. شاخص امروز پیشرفت یک اجتماع “کیفیت زندگی” است که در برگیرنده مهمترین عواملی است که شرایط زندگی در جامعه و رفاه شخصی افراد را تعیین می کنند. طی دهه های اخیر کیفیت زندگی یکی از اساسی ترین نکات مورد توجه در علوم اجتماعی است که در آن پارامترهای غیر مادی چون کیفیت کار، سطح با سوادی و فرهنگ، استاندارد پزشکی و بهداشت، کیفیت فراغت و تفریح، شرایط محیط زیست، جو سیاسی، احساس خوشبختی و حتی آزادی و اعتماد ملی مورد بررسی قرار می گیرد (دهنوی،1391). کیفیت زندگی متغیری مهم در علوم مختلف از جمله علوم ورزشی می باشد. در حوزه ورزش کیفیت زندگی به واسطه عواملی می تواند دچار تغیر گردد. ازجمله این عوامل استرس شغلی می باشد.
استرس با جزء جزء زندگی بشر عجین شده است و در تعیین سلامت یا بیماری انسان اهمیتی بسیار دارد. پژوهشگران به شناسایی و معرفی منابع متعدد استرس اقدام کرده اند. این منابع ممکن است در محیط بیرونی یا درونی شخص باشد. زندگی در میان جمعیت های متراکم، آلودگی صوتی و محیطی، ویژگی های مشاغل موجود در جوامع پیچیده، وجود یا نبود ارتباطات شخصی در محیط های شغلی، گستردگی ارتباطات اجتماعی و تعامل با طیفی گسترده از خویشان، دوستان و همکاران و دیگر افراد جامعه و نقش های متعدد و چندگانه ی اجتماعی که افراد عهده دار آنها هستند، همه و همه از عوامل بیرونی استرس به شمار می آیند که سلامت بالقوه ی بشر را به خطر می اندازد. در مقابل، طرز تلقی و راهبردهای رویارویی، آمادگی شخصی و تجربه های ناخوشایند دوران کودکی از عامل های شخصی و درونی استرس هستند (رمضانی نژاد، 1389).
امروزه اهمیت نقش مریبان در ورزش بر کمتر کسی پوشیده می باشد. براساس تجربیات ورزش قهرمانی، مربیانی که هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ دانش مربیگری سرآمد بوده اند در موفقیت
تیم هایشان و ارائه کار گروهی بهتر بازیکنان نقش موثرتری ایفا نموده اند. مربیگری از جمله مشاغل پیچیده ای است که انجام آن از عهده هر کسی بر نمی آید. مربی کارآمد با استفاده از دانش و تجربه خود می تواند موجب بهبود عملکرد ورزشکاران و در نهایت، موفقیت تیم خود شود. در واقع مربی، به عنوان رهبر تیم، سازنده زیربنای پیشرفت ورزشکاران و فراهم کننده بخش بزرگی از شرایط پیروزی و موفقیت است (رمضانی نژاد و همکاران، 1391).
توجه به عوامل ایجاد کننده استرس شغلی سبب می گردد تا راه های کنترل آنرا بشناسیم. یکی از این عوامل کیفیت زندگی افراد می باشد. کیفیت زندگی افراد با یکدیگر متفاوت می باشد (آریافر،1392). توجه به رابطه بین استرس شغلی و کیفیت زندگی در بین معلمان و مربیان می تواند سبب شناسایی راهکارهای به منظور رفع این نوع استرس در بین افراد گردد(رمضانی نژاد و همکاران،1391). شناسایی میزان استرس شغلی و همچنین کیفیت زندگی مربیان مهم و ضروری می باشد. پی بردن به این رابطه سبب ارائه راهکارهای عملی سبب برچیدن استرس شغلی مربیان در حوزه ورزش می گردد. بنابراین با توجه به کمبود تحقیقات علمی در این حوزه در کشور ما؛ ضرورت اجرای این تحقیق فراوان می باشد. استرس شغلی در مربیان ورزش جزئی از شرایط شغلی مربیان می باشد، بنابراین می تواند کیفیت زندگی را تحت الشعاع قرار دهد.
مربی گری، شغل چالش انگیزی است که فشار و استرس در آن دائمی است. این به علت استرس های منحصر به فردی است که در این حرفه وجود دارد، شامل فشار برای برنده شدن، تداخل والدین در کار یا بی اعتنایی، مشکلات انضباطی، ساعت های طولانی که صرف برنامه ریزی، تمرین، سفر و عضوگیری
می شود (رمضانی نژاد و همکاران، 1391).
در شغل مربیگری استرس شغلی به صورت همیشگی تقریبا موجود می باشد. این استرس می تواند بر روی بسیار از جنبه های مربیان تاثیر گذار باشد. یکی از این موارد کیفیت زندگی می باشد. به نظر
می رسد استرس شغلی می تواند کیفیت زندگی مربیان را تغییر داد. بررسی کیفیت زندگی مربیان
می تواند مهم و ضروری باشد. این متغییر می تواند به مربیان در اثربخشی شغلیشان کمک فراوانی نماید. از این رو با توجه به اهمیت این دو متغییر، در تحقیق حاضر سعی در بررسی تاثیر استرس شغلی بر کیفیت زندگی مربیان شهر شیراز را داریم.

1-4. اهداف تحقیق
1-4-1. هدف کلی
هدف کلی تحقیق حاضر تعیین رابطه بین استرس شغلی و کیفیت زندگی مربیان ورزش شهر شیراز می باشد.

1-4-2. اهداف تخصصی
1. تعیین رابطه استرس شغلی با سلامت جسمانی مربیان ورزش شهر شیراز
2. تعیین رابطه استرس شغلی با سلامت روانی مربیان ورزش شهر شیراز
3. تعیین رابطه استرس شغلی با روابط اجتماعی مربیان ورزش شهر شیراز
4. تعیین رابطه استرس شغلی با سلامت محیط مربیان ورزش شهر شیراز
5. تعیین رابطه استرس شغلی با کیفیت زندگی مربیان ورزش شهر شیراز
6. پیش بینی کیفیت زندگی از طریق استرس شغلی مربیان ورزش شهر شیراز

1-5. فرضیه تحقیق
1. بین استرس شغلی و سلامت جسمانی مربیان ورزش شهر شیراز رابطه معناداری دارد.
2. بین استرس شغلی و سلامت روانی مربیان ورزش شهر شیراز رابطه معناداری دارد.
3. بین استرس شغلی و روابط اجتماعی مربیان ورزش شهر شیراز رابطه معناداری وجود دارد.
4. بین استرس شغلی و سلامت محیط مربیان ورزش شهر شیراز رابطه معناداری وجود دارد.
5. بین استرس شغلی و کیفیت زندگی مربیان ورزش شهر شیراز رابطه معناداری وجود دارد.
6. استرس شغلی، کیفیت زندگی مربیان ورزش شهر شیراز را پیش بینی می کند.

1-6. محدوده تحقیق
قلمرو سنی: جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی مربیان شهر شیراز در هر رده سنی می باشد که زیر نظر اداره ورزش و جوانان شهر شیراز مشغول به فعالیت می باشند.
قلمرو مکانی: محدوده مکانی تحقیق حاضر شامل شهر شیراز می باشد.
قلمرو زمانی: جمع آوری اطلاعات در زمستان 1392 و بهار 1393 انجام گرفت.
1-7. تعریف مفاهیم نظری و عملیاتی
1-7-1. مفاهیم نظری
1. استرس شغلی5:
نوعی استرس می باشد که با محیط کار یا عوامل مرتبط با محیط کار فرد ارتباط دارد (ستوده،1381).
2. کیفیت زندگی6:
ادراک افراد از موقعیتشان در زندگی ، در متن فرهنگ و نظام های ارزشی که در ان زندگی می کنند و در ارتباط با اهداف، انتظارات، ارتباطات و نیازهایشان است (دهنوی،1391).

1-7-2. مفاهیم عملیاتی
1. استرس شغلی:
پاسخی است که از طرف نمونه های تحقیق به پرسشنامه استرس شغلی فلیپ رایس (1992) داده
می شود.
2. کیفیت زندگی:
پاسخی است که از طرف نمونه های تحقیق به پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (1991) داده می شود.
فصل دوم
مبانی
2-1. مقدمه
در این قسمت در ابتدا مبانی نظری تحقیق در ارتباط با استرس شغلی و کیفیت زندگی در مربیان ورزش بیان خواهد شد و سپس به بررسی پیشینه تحقیق در ارتباط با این دو متغیر پرداخته خواهد شد و سپس جمع بندی پیشینه بیان می شود.

2-2. کیفیت زندگی
کیفیت زندگی مفهومی است با ماهیت انتزاعی و ابعاد گوناگون و دست یافتن به یک تعریف جامع و کلی برای این واژه بسیار دشوار و ناممکن، ولی بر اساس کاربرد های ان توسط مراجع و افراد مختلف
می توان از آن تعاریفی عملیاتی ارائه نمود. همان طور که ذکر شد این واژه مفهومی چند بعدی و چند وجهی دارد. بنابراین برای بررسی آن نیازمند به اتخاذ تصمیم و رهیافتی میان رشته ای و فرا رشته ای است. در حال حاضر بیش از یک صد تعریف از کیفیت زندگی در متون علمی وجود دارد ولی به طور کلی به وسیله حیطه های که در بر گیرنده کیفیت زندگی است تعبیر می شود، حیطه های مانند: سلامت روحی، اعتماد به نفس، شادمانی، سلامت جسمی و رضایت مندی از زندگی (پورعوض، 1389).
کالمن7 (1984) کیفیت زندگی را گستره ای می داند که امید و آرزوها به تجربه در می آیند (به نقل از کوارمی و همکاران، 2009). فرانز و پاورز8 (1985) کیفیت زندگی را رضایت و یا عدم رضایت از ابعاد زندگی فرد می دانند که برای او مهم هستند (فدریکو،2003). گرانت و همکاران9 (1990) کیفیت زندگی را با ارزیابی مثبت و منفی از مشخصه ها و خصوصیات زندگی خود در ارتباط می دانند (فوریا، 2004).
از دیدگاه اسچیپر کیفیت زندگی بازتابی عملی از پاسخ های فیزیکی، روانی و اجتماعی فرد به
بیماری ها و درمان آنهاست یعنی در واقع به بعد عملکردی فرد توجه دارد، در حالیکه شوماخر کیفیت زندگی را از بعد روانشناسانه می نگرد و آن را رضایت کلی فرد از زندگی، بهزیستی و رفاه تعریف
می کند (فدریکو، 2003).
همچنین مرکز ارتقا سلامتی دانشگاه تورنتو، کیفیت زندگی را امکانات، فرصت ها و محدودیت هایی که هر فرد از زندگی خود دارد و نشان دهنده تعامل عوامل انسانی و محیطی می باشد تعریف می کند.
در جمع بندی کلی تعریف کیفیت زندگی، پژوهشگران بر سه ویژگی زیر در این زمینه اتفاق نظر دارند: چند بعدی بودن، ذهنی بودن و پویا بودن کیفیت زندگی.
1. چند بعدی بودن: سه بعد اساسی کیفیت زندگی مربوط به سلامت شامل ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی می باشد که هر یک از آنها به زیر مجموعه های دیگری تقسیم می شوند. به این شرح:
الف) بعد جسمی: به دریافت فرد از توانایی هایش در انجام فعالیت ها و وظایف روزانه که نیاز به صرف انرژی دارد اشاره می کند و می تواند در بر دارنده مقیاس هایی مانند تحرک، توان و انرژی، درد و ناراحتی، خواب و استراحت و ظرفیت توان کاری می باشد.
ب) بعد روانی: جنبه های روحی و احساس سلامت را مانند افسردگی، ترس، عصبانیت، خوشحالی و آرامش در بر می گیرد. بعضی از زیر رده های این بعد عبارتند از: تصویر از خود، احساس مثبت، احساس منفی، اعتقادات مذهبی، فکر کردن و یادگیری، حافظه و تمرکز حواس
ج) بعد اجتماعی: به توانایی فرد در برقرار کردن ارتباط با اعضاء خانواده، همسایگان، همکاران و سایر گروه های اجتماعی، وضعیت شغلی، شرایط اقتصادی کلی مربوط می شود.
2. ذهنی بودن: با توجه به تعاریف کیفیت زندگی به انتظارات، احساسات، اعتقادات و پندارهای فرد بستگی دارد. از این رو ارزیابی شخص از سلامت یا خوب بودنش عامل کلیدی در مطالعات کیفیت زندگی می باشد. اگرچه ارزیابی عینی در این مطالعات از جایگاه مهمی برخوردار است اما قضاوت خود فرد دربازه اثر بیماری و درمان و شرایط سلامتی اش بر کیفیت زندگی از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد. به عنوان مثال گروهی از مردم با وجود آن که از یک یا چند بیماری مزمن رنج می برند خودشان را سالم می دانند در صورتی که گروهی دیگر با وجود آنکه هیچ نشان عینی از بیماری ندارند، خود را بیمار می پندارند. به طور کلی می توان گفت عامل اصلی تعیین کننده کیفیت زندگی عبارت است از تفاوت درک شده بین آنچه هست و آنچه که (از دیدگاه فرد) باید باشد.
3. پویا بودن: با توجه به این تعریف که کیفیت زندگی دارای ساختاری وابسته به زمان است که متاثر از تجربه شخصی و درک او از زندگی می باشد و با تغییر زمان تغییر می کند در می یابیم که پویایی کیفیت زندگی از این روست که بلا تغییر زمان تغییر می کند و به تغییرات فرد و محیط او بستگی دارد و این مشخصه در یک مطالعه طولی به خوبی قابل مشاهده است (دهنوی،1391).
بر اساس مرکز تحقیقات کیفیت زندگی دانمارک، کیفیت زندگی شامل دو جنبه ذهنی و عینی می باشد. جنبه ذهنی آن احساس خود بودن و رضایمتندی است و جنبه عینی آن برآورده نمودن نیازهای فرهنگی و اجتماعی، برای رفاه مادی، جسمی و اجتماعی است. بنابراین کیفیت زندگی ضمن دارا بودن ابعاد عینی و بیرونی امری است ذهنی، درونی و متصور، در نتیجه در نهایت به تصورات و ادراکات فرد از واقعیت های زندگی بستگی دارد (فوریا،2004).

2-3. فضای مفهومی کیفیت زندگی
قرنهاست که مردم به طور ذاتی به دنبال زندگی خوب بوده اند و در این راستا برای بهبود شرایط زیست خود ، بشر سعی می کرد تا از استعدادها و توانمندیهای خود حداکثر بهره برداری را بنماید. ولی همواره مسأله اصلی این بود که یک زندگی مطلوب و با کیفیت چگونه زندگی است (گارسیا و لیپیج، 2008).
در ادبیات علوم اجتماعی، توسعه اجتماعی نخست مترادف با تکامل اجتماعی بود. دراین دوره بشر در حال حرکت بسوی تمدن بود. ولی در دوره های اخیر توسعه اجتماعی از فرضیه های تکاملی خود جدا شده و روی مسائلی در ارتباط با تامین نیازهای بشری و ارتقاء کیفیت زندگی متمرکز شده است (آکدری،2006).
در مراحل آغازین مطالعات تجربی مربوط به کیفیت زندگی، مطالعات بصورت تقلیل گرایانه و یک بعدی صورت می گرفت. به عنوان مثال، به سال 1985 در شمال غرب انگلستان تحقیقاتی به نام مطالعه کیفیت زندگی انجام شد که طی آن مفهوم کیفیت زندگی محدود به بیماریهای روانی مزمن در نظر گرفته شد. در مطالعاتی که بدین سبک در زمینه کیفیت زندگی صورت می گرفت، آن را به عنوان
نقطه ای محوری جهت ارزشیابی بهداشت روانی تلقی می کردند. در طی دو دهه گذشته مفهوم کیفیت زندگی از مفهوم روانشناختی صرف به یک مفهوم چند بعدی مبدل شده است. این برداشت چند بعدی از مفهوم کیفیت زندگی در سنجش و ارزیابی کارآیی سیاستهای رفاه اجتماعی نقش عمده ای را ایفا
می کند. آنچه که امروزه در حوزه رفاه اجتماعی و بهزیستی اهمیت دارد ، اتخاذ دیدگاهی از کیفیت زندگی است که بتواند ابعاد اجتماعی، اقتصادی، روانی و زیستی را پوشش دهد. بطوریکه هدف اصلی آن، بیشتر بررسی چند بعدی انسان می باشد (آریافر،1392).
انسان شناسان نیز در این زمینه معتقدند که زندگی بشر دارای دو بعد است:
1- سطح: این بعد به جنبه های آشکار زندگی اشاره دارد.
2- عمق: به جنبه های پنهان و نادیدنی زندگی بشر اشاره دارد. در این بعد آخریست که فهم و شناخت ما از زندگی شکل می گیرد (شاهرخی،1392).

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید